Gebruiksvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-04-03

1. inleiding

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn door aanvullende contracten met betrekking tot uw relatie met ons of producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende contracten in strijd zijn met bepalingen van deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze aanvullende contracten.

2. bindend

Door u te registreren bij, toegang te krijgen tot, of anderszins gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden die hieronder worden beschreven. Het enkele gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze Voorwaarden. In sommige bijzondere gevallen kunnen we u ook vragen om expliciet akkoord te gaan.

3. elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u kunnen communiceren op onze website of door u een e-mail te sturen, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

4 Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die door de website worden weergegeven of via de website toegankelijk zijn.

4.1 Alle rechten voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders bepaalt, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend onder auteursrecht, handelsmerk, patent of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u geen bronnen op deze website zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, insluiten in enig elektronisch medium, wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, verhandelen of commercialiseren in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van derden waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Op producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn de toepasselijke algemene voorwaarden van die derden van toepassing. Meningen of materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze sites. U draagt alle risico's in verband met het gebruik van deze websites en eventuele gerelateerde diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade op welke manier dan ook, hoe dan ook veroorzaakt, als gevolg van uw bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden.

6. verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld en zoals toegestaan door deze Voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons en toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en brancherichtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) kwaadaardige computersoftware; gegevens die van onze website zijn verzameld gebruiken voor direct-marketingactiviteiten; of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of met betrekking tot onze website.

Het ontplooien van activiteiten die schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan de website of die de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website verstoren, is ten strengste verboden.

7. Ideeën indienen

Dien geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie in die kan worden beschouwd als uw eigen intellectuele eigendom die u aan ons wilt presenteren, tenzij we eerst een overeenkomst hebben getekend met betrekking tot het intellectuele eigendom of een geheimhoudingsverklaring. Als u deze zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst aan ons bekendmaakt, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

8. beëindiging van het gebruik

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang tot de website of enige dienst daarop tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot, of het gebruik van de website of enige inhoud die u hebt gedeeld op de website. U hebt geen recht op enige vergoeding of andere betaling, zelfs niet als bepaalde functies, instellingen en/of enige inhoud die u hebt bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. U mag de toegangsbeperkende maatregelen op onze website niet omzeilen of omzeilen, of proberen deze te omzeilen of omzeilen.

9 Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit gedeelte beperkt of sluit een wettelijk geïmpliceerde garantie uit waarvan het onwettig zou zijn deze te beperken of uit te sluiten. Deze website en alle inhoud op de website wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij garanderen niet dat:

  • deze website of onze inhoud aan uw eisen voldoet;
  • deze website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt, dient u een geschikte professional te raadplegen.

De volgende bepalingen van deze sectie zullen van toepassing zijn voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot enige aangelegenheid waarvoor het voor ons onwettig of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade (met inbegrip van schadevergoeding voor winstderving of inkomstenderving, verlies of beschadiging van gegevens, software of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) die u of een derde oploopt als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze website.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of worden verkocht, ongeacht de vorm van rechtsvordering waarbij aansprakelijkheid wordt opgelegd (hetzij op grond van contract, billijkheid, nalatigheid, opzettelijk gedrag, onrechtmatige daad of anderszins) beperkt tot de totale prijs die u aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of de website te gebruiken. Een dergelijke limiet is van toepassing op al uw claims, acties en oorzaken van actie van elke soort en aard.

10. privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten kan u gevraagd worden bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en up-to-date is.

We hebben een beleid ontwikkeld om eventuele zorgen over uw privacy weg te nemen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

11. exportbeperkingen / naleving van wettelijke voorschriften

Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de inhoud of aankoop van de producten of diensten die op de website worden verkocht illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Zweden.

12e opdracht

U mag geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke beweerde toewijzing in strijd met dit artikel zal nietig zijn.

13. inbreuken op deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij, indien u deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren, en/of gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

14 Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten in verband met jouw schending van deze Voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijke claims.

15. ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging, zal niet worden opgevat als afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst of een deel daarvan, of het recht daarna om elke bepaling af te dwingen.

16. taal

Deze Algemene voorwaarden worden uitsluitend in het Zweeds geïnterpreteerd en geïnterpreteerd. Alle kennisgevingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal opgesteld.

17. Volledige overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden vormen samen met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid de volledige overeenkomst tussen u en NordicEvent AB met betrekking tot uw gebruik van deze website.

18. bijwerken van deze algemene voorwaarden

We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. De datum aan het begin van deze Algemene Voorwaarden is de laatste herzieningsdatum. Wij zullen u schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of updates en de herziene Algemene voorwaarden worden van kracht vanaf de datum waarop wij u een dergelijke kennisgeving doen. Uw voortgezette gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als een kennisgeving van uw aanvaarding om te voldoen aan en gebonden te zijn door deze Algemene voorwaarden. Neem contact met ons op als u een eerdere versie van deze Voorwaarden wilt aanvragen.

19 Rechtskeuze en jurisdictie

Op deze Algemene voorwaarden is de Zweedse wetgeving van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van Zweden. Indien enig deel of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder toepasselijk recht, dan zal een dergelijk deel of dergelijke bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of worden afgedwongen voor zover dit maximaal is toegestaan om de intentie van deze Algemene Voorwaarden ten uitvoer te brengen. De overige bepalingen blijven onaangetast.

20. contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door NordicEvent AB.


U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden door ons te schrijven of een e-mail te sturen naar het volgende adres: mikael@charlottenlundhotell.se Långaryd 314 92, Zweden.

21e download

Je kunt onze Algemene voorwaarden ook downloaden als PDF.